Loading...

0286 316 02 43

  • ÇİFTÇİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

    Su kaynaklarımızı koruyalım, Su israfını
    önleyerek geleceğimize sahip çıkalım

    Duyurular

Duyurular

Birliğimizle İlgili Tüm Duyuruları Buradan Takip Edebilirsiniz

7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    11.04.2023 08:39:00

Biga Sulama Birliği duyuruları

12.03.2023 TARİH VE 32130 SAYILI RESMİ GAZETE İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 10.MADDESİNİN 20.FIKRASI ;

8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümleri kapsamında olan ve vadesi 31/12/2022 tarihi itibarıyla geldiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su kullanım hizmet bedellerinin tamamı ile bu alacaklara ilişkin faiz gibi fer’i alacaklar yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar borçlu bulunulan birliğe başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte ödenmesi hâlinde bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Yapılandırılan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde fer’i alacaklar yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %90’ının tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Ancak bu fıkradan yararlananlardan aylık taksitini süresinde ödemeyenler bakımından bir kereye mahsus olmak üzere ödenmeyen taksitin bir sonraki ay taksiti ile birlikte ödenmesi durumu saklıdır. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarlar fıkrada öngörülen süre ve şekilde tamamen ödeninceye kadar durdurulur ve alacağın tamamı ödendiğinde sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin dosyanın kapatılması için gerekli tahsil harcı borçlu tarafından ödenir, bundan başka yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.

GEREĞİ: BİGA SULAMA BİRLİĞİMİZE VADESİ GEÇMİŞ, BORCU OLAN ÇİFTÇİLERİMİZİN 31.05.2023 TARİHİNE KADAR BİRLİĞİMİZE BİZZAT BAŞVURMALARI HALİNDE BORÇLARINDA YAPILANDIRMA YAPILACAKTIR. TÜM ÇİFTÇİLERİMİZE İLAN OLUNUR.

BAKACAK BARAJI SU SEVİYESİ HAKKINDA   29.03.2023 10:20:00

KAYNARCA GÖLETİ 2023 YILI SULAMA SEZONUNDA EKİLECEK YERLER İÇİN ÖN TALEP TOPLANMASI HAKKINDA   8.03.2023 11:31:00

KOZÇEŞME GÖLETİ 2023 YILI SULAMA SEZONUNDA EKİLECEK YERLER İÇİN ÖN TALEP TOPLANMASI HAKKINDA   8.03.2023 11:30:00

AYITDERE GÖLETİ 2023 YILI SULAMA SEZONUNDA EKİLECEK YERLER İÇİN ÖN TALEP TOPLANMASI HAKKINDA   8.03.2023 11:28:00

KOZÇEŞME GÖLETİ POMPA İSTASYONU ÇALIŞMA SÜRELERİ HAKKINDA   30.06.2022 13:22:00

AYITDERE GÖLETİ POMPA İSTASYONU ÇALIŞMA SÜRELERİ HAKKINDA   30.06.2022 12:52:00

2022 YILI SULAMA SEZONU BAŞLATILDI.   30.06.2022 08:15:00

2022 YILI SULAMA SEZONU ERKEN ÖDEME YAPAN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK İNDİRİMLER HAKKINDA   30.06.2022 08:11:00

GÜRGENDERE GÖLETİ POMPA İSTASYONU ÇALIŞMA SÜRELERİ HAKKINDA   29.06.2022 11:16:00

2022 YILI SULAMA SEZONU SIRALI SULAMA   29.06.2022 11:00:00

Biga Sulama Birliği

1

Köy / Mahalle

3750

Üreten Çiftçi

120000

Sulanan Alan

Biga Sulama Birliği

Amacımız, çiftçilerimizin yüksek verim ve kaliteli hasatı hedefleriği bu yolda, vahşi sulama yöntemlerini de olabildiğince engelleyerek, onlara bu yolda arkadaş olmak.

Yıllardır çiftçilerimiz için çalışıyoruz.

Hakkımızda